Regulamin

REGULAMIN I POLONIJNEGO PRZEGLĄDU KOLĘD I PASTORAŁEK ,,JEST TAKI DZIEŃ’’ LONDYN 2019

I. Organizator:
– Polska Sobotnia Szkoła im. Adama Mickiewicza w Enfield

II. Cele konkursu:
– uświadamianie i umacnianie tożsamości narodowej
– doskonalenie posługiwania się językiem polskim
– popularyzacja tradycyjnych polskich kolęd i pastorałek wśród Polonii na terenie Wielkiej Brytanii
– poszukiwanie nowych aranżacji i pomysłów twórczych
– wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu w języku polskim wśród dzieci i młodzieży mieszkającej w Wielkiej Brytanii
– promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej

III. Terminy konkursu:
– do 31 grudnia 2018 – I etap konkursu – przesłuchania eliminacyjne (nadsyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych wraz z nagraniem w formacie mp3 drogą elektroniczną)
– do 13 stycznia 2019 – opublikowanie listy uczestników II etapu konkursu
– 26 stycznia 2019
  – godz. 9:00 – 9:45 – rejestracja uczestników
  – godz. 10:00 – 18:30 – II etap konkursu (przesłuchania finałowe)
  – godz. 19:30 – 20:30 – ogłoszenie listy laureatów
– 27 stycznia 2019 – godz. 11:00 – 13:00 – warsztaty wokalne dla wszystkich uczestników przesłuchań finałowych prowadzone przez Dyrektora Polskiej Szkoły Muzycznej w Londynie Piotra Misztala
oraz przez Gościa Specjalnego Marysię Markiewicz
– godz. 14:00 – 17:00 Koncert Galowy Laureatów

IV. Miejsce konkursu:
26 stycznia 2019 – Przesłuchania finałowe:

ARK John Keats Academy
Bell Lane
Enfield
EN3 5PA

27 stycznia 2019 – Koncert Galowy Laureatów:

Haileybury Turnford,
Mill Lane,
Cheshunt,
EN8 0JU

V. Uczestnicy:
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży polonijnej do 18 roku życia mieszkającej w Wielkiej Brytanii

V. Kategorie wiekowe:
– do 8 lat
– 9 – 13 lat
– 14 – 18 lat
– konkurs przeznaczony jest dla solistów, duetów i zespołów wokalnych / wokalno – instrumentalnych (
max 10 osób )
– o kwalifikacji do kategorii wiekowej decyduje średnia wieku członków zespołu

VII. Warunki uczestnictwa:
– przesłanie kompletnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z nagraniem w formacie mp3 (formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.jesttakidzien.co.uk)
– przesłanie i przygotowanie dwóch dowolnie wybranych kolęd lub pastorałek do 31 grudnia 2018
– jedna z kolęd lub pastorałek musi być obowiązkowo polską, tradycyjną kolędą lub pastorałką, a liczbę zwrotek należy ograniczyć do trzech
– dopuszcza się wykonanie jednej kolędy zagranicznej
– czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut
– nagranie nie musi być profesjonalne, może to być nagranie wykonane dyktafonem czy telefonem komórkowym
– kwalifikacji do II etapu konkurs dokonuje Komisja Artystyczna powołana przez Organizatorów Konkursu
– prace Komisji Artystycznej są tajne i niepodważalne
– wykonawcy zakwalifikowani do II etapu konkursu otrzymają zaproszenie wysłane drogą elektroniczną wraz z informacją, którą z kolęd mają zaprezentować podczas przesłuchań finałowych. Utwór podany przez Komisje Artystyczna w zaproszeniu nie podlega
dyskusji i zmianie
– do każdej kategorii wiekowej zostanie zakwalifikowanych ok 15 wykonawców
– akompaniament zapewnia wykonawca. Dozwolone są wszelkie rodzaje akompaniamentu i półplaybacki. Preferowany jest akompaniament na żywo zaś pełne playbacki będą dyskwalifikować wykonawcę
– przy rejestracji dziecka opiekun jest zobowiązany przedstawić dokument tożsamości uczestnika w celu potwierdzenia danych oraz wieku uczestnika
– zgłoszenie niekompletne lub źle wypełnione będzie odrzucone
– niezastosowanie się do któregoś z punktów regulaminu powoduje dyskwalifikacje uczestnika

VIII. Regulamin jury i kryteria oceny:
– podczas przesłuchań finałowych ocenie jury podlegać będzie:
* dobór repertuaru
* możliwości wykonawców
* walory wokalne
* umiejętności warsztatowe
* ogólny wyraz artystyczny (choreografia, strój rekwizyty)
* kontakt z publicznością
– w skład jury nie wchodzą osoby związane w jakikolwiek sposób z uczestnikami prezentującymi się podczas konkursu
– jury ocenia prezentacje w skali od 1 do 10 punktów za każdy utwór
– oceny członków jury są tajne
– werdykty wydane na podstawie ocen jury są ostateczne i niepodważalne

IX. Nagrody i wyróżnienia:
– powołane przez organizatorów jury może przyznać:
  • GRAND PRIX FESTIWALU dla najlepszego uczestnika konkursu (bez względu na wiek)
  • trzy nagrody /I,II,III miejsce/ w poszczególnych kategoriach
  • wyróżnienia w poszczególnych kategoriach
– jury może w oparciu o ostateczną punktację zmienić układ nagród i wyróżnień
– niezależnie od w/w nagród mogą być ufundowane dodatkowe nagrody specjalni
– nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone laureatom podczas uroczystego Koncertu Galowego
– wszyscy uczestnicy II etapu konkursu otrzymują dyplomy
– Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania materiałem audio i video nagranymi podczas przeglądu

X. Postanowienia końcowe:
– zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na udział dziecka w konkursie jest jednocześnie zgodą na akceptacje warunków
regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych dziecka w zakresie niezbędnym dla potrzeb organizacji niniejszego
konkursu oraz jego promocji
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmiany lub odwołanie konkursu z przyczyn od niego niezależnych
– przegląd odbędzie się, jeżeli zostanie zgłoszonych przynajmniej 5 podmiotów wykonawczych w każdej kategorii
– wpisowe dla uczestników przesłuchań finałowych wynosi tylko £5 od osoby, płatne podczas rejestracji w biurze organizacyjnym konkursu
– Organizator zapewnia w trakcie trwania przesłuchań ciepłe napoje dla wykonawców i opiekunów w ramach wpisowego (dostępne
będą również ciepłe posiłki i napoje do kupienia w sklepiku)
– Organizator zapewnia uczestnikom konkursu obsługę akustyczną
– Organizator nie pokrywa kosztów podróży i pobytu uczestnikom konkursu oraz ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków
– sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator konkursu, w porozumieniu z Komitetem Organizacyjnym
– Organizator; Polska Sobotnia Szkoła im. A. Mickiewicza oraz członkowie Komitetu Organizacyjnego w składzie:
Aneta Siwiec, Anna Grabowska, Inga Zatwarnicka, zastrzegają sobie nazwę konkursu.